Voedsel en Preventie: doorgaan op de ingezette weg

Home / Voedsel en Preventie: doorgaan op de ingezette weg

Back

Voorkomen is beter dan genezen, lijkt de rode draad in dit Regeerakkoord. De minister benadrukt in dat kader de shift die gemaakt wordt van een focus op ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag.
De akkoorden en programma’s die het kabinet recentelijk heeft gesloten komen prominent naar voren in de plannen voor VWS, waaronder het Nationaal Preventieakkoord. De minister benadrukt in dat kader de transformatie die is ingezet van focus op ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag.

Preventie is dan ook een belangrijk onderdeel van de agenda en het uitvoeren van de afspraken die gemaakt zijn met alle partners in het akkoord om roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht terug te dringen. Dit vertaalt zich in het maken van gezondere voedingskeuzes, het realiseren van een gezondere omgeving, stimuleren om meer te bewegen en ondersteuning voor personen die kampen met obesitas.

Dat voorkomen beter dan genezen is heeft ook zeer veel te maken met de zorgen over de zorg: hoe houden we de komende jaren de zorg organiseerbaar? Met de vergrijzing staan de betaalbaarheid en solidariteit van het stelsel sterk onder druk. Met ‘De juiste zorg op de juiste plek’ wil het kabinet de zorg in Nederland organiseerbaar en betaalbaar te houden. Hier wordt dan wel de volgende ‘eis’ aan gesteld: wat passende zorg en ondersteuning is, is voor ieder mens anders en dus moeten zij zelf kunnen beslissen hoe zij zorg en ondersteuning willen ontvangen.

Zorg moet praktisch te organiseren zijn maar daarnaast moeten mensen ook zelf beslissingen kunnen nemen. Dit vraagt om een andere organisatie van de zorg en ondersteuning. Hoe we dat gaan doen? Door ‘de juiste (voor)zorg op de juiste plek’: het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health). Hier was het kabinet al mee gestart en dit wordt het komende jaar dan verder uitgerold.

De inhoud van deze plannen is weinig verrassend: het gaat voornamelijk om een verdere uitrol van al bestaande plannen.

Ditzelfde geldt voor voedsel. De focus ligt op het verbeteren en versterken van het systeem voor voedselveiligheid o. De NVWA krijgt hiertoe meer capaciteit en middelen, voor het toezicht op voedselveiligheid en dierenwelzijn. De intensivering bij de NVWA vindt onder andere plaats door te investeren in digitaal toezicht, het versterken van de Inlichtingen en Opsporingsdienst (IOD) en door een pilot te starten met cameratoezicht in slachthuizen.

De doelstellingen in het klimaatakkoord leiden ertoe dat de landbouwsector de komende jaren een ingrijpende transitie zal moeten doormaken, welke terug is te lezen in de plannen van het ministerie voor LNV. Met de maatregelen wordt een broeikasgasreductie van 6,0 Megaton voorzien en wordt gestreefd naar een systeem van kringlooplandbouw. Een verdere verduurzaming van de veehouderij door het stimuleren van innovaties, regionale initiatieven en de markt voor duurzame dierlijke producten staat hierin centraal. Ook zijn er plannen voor het verbeteren van dierenwelzijn, het tegengaan van voedselverspilling in de gehele keten en verbeteren van voedselveiligheid. Door het promoten van streekproducten wil de minister inzetten op een kortere voedselketen. Daarnaast zal LNV in 2020 de positie van boeren en tuinders versterken, met een wettelijk verbod op een aantal oneerlijke handelspraktijken, waar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) toezicht op zal houden.

Dit artikel valt onder de expertise