Uw belang in de provincie telt!

Home / Uw belang in de provincie telt!

Back

Nu de verkiezingen achter de rug zijn, begint ook in de provincies het grote formatiespel. Dat werkt feitelijk hetzelfde als op lokaal en nationaal niveau: de grootste partij krijgt het initiatief en moet door middel van verkennende gesprekken met andere partijen en met behulp van een door de Commissaris van Koning benoemde informateur zien te komen tot een meerderheid binnen Provinciale Staten en een nieuw coalitieakkoord. Gezien de enorme versplintering in het politieke landschap is het te verwachten dat deze formatieprocessen lang zullen duren.

Ter illustratie: 4 jaar geleden was de eerste provincie na 2 maanden klaar met onderhandelen. Dat betekent dus ook een lange weg naar een nieuw coalitieakkoord en een nieuwe samenstelling van het College van Gedeputeerde Staten. Hét moment om uw belangen onder de aandacht te brengen van formerende partijen!

Het belang van de provincie op grote, maatschappelijk-bestuurlijke thema’s wordt vaak onderschat. Daar waar met name de gemeente en Den Haag voor veel mensen politiek zichtbaar maakt, speelt de provincie voor veel mensen een tamelijk onzichtbare en ondefinieerbare rol. Zeker nu er met de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer veel op het spel staat voor de zittende coalitie in de Tweede Kamer, eist de landelijke politiek bijna alle aandacht op tijdens de provinciale verkiezingen. Toch hebben provincies op grote dossiers als ruimtelijke ordening, woningbouw, stikstof, (openbaar) vervoer, mobiliteit en duurzaamheid grote invloed en verregaande bevoegdheden. .

Lobbyen in de provincie loopt globaal langs twee lijnen, die van kennismaking en kennisdeling en wordt onderbouwd door uw eigen kennispositie.

• Kennismaking: Zeker nieuwe leden van provinciale staten komen graag in contact met bedrijven die actief zijn in de provincie. Dat is goed voor hun eigen zichtbaarheid (ook via social media), maar vooral ook om een eigen netwerk op te bouwen met relevante spelers. Het is daarom raadzaam om een inventarisatie te maken van nieuwkomers binnen Provinciale Staten met de portefeuilles die zij hebben, en deze leden uit te nodigen voor een werkbezoek, een rondleiding of een laagdrempelig kennismakingsgesprek. Dat biedt ook de mogelijkheid om de eigen belangen goed en vroegtijdig voor het voetlicht te brengen, aan te geven welke ontwikkelingen op provinciaal niveau van belang zijn en een duurzame relatie op te bouwen op politiek niveau. Datzelfde geldt voor nieuwe gedeputeerden, wanneer de formatie rond is. Dergelijke bezoeken of kennismakingen kunnen ook gebruikt worden voor zichtbaarheid via de lokale/regionale media.

• Kennisdeling: Wanneer de onderhandelingen voor een nieuw coalitieakkoord nog in volle gang zijn, is het belangrijk om uw aandacht tijdig en duidelijk onder de aandacht van formerende partijen te brengen. Dit kan door het sturen van een position paper, brief of een opinieartikel in een regionaal medium. Naast het feit dat een dergelijk document duidelijk moet gaan over uw belangen binnen de provincie, is het ook een goede kans om nieuwe politici inhoudelijk wegwijs te maken binnen hun portefeuille. Zeker wanneer leden van Provinciale Staten nieuw in functie zijn, zijn zij vaak erg ontvankelijk voor nieuwe informatie en lezen zij zich grondig in.

• Kennispositie: Bovenstaande acties krijgen impact wanneer de juiste boodschap op het juiste moment bij de juiste doelgroep terecht komt. Dat wordt mogelijk gemaakt door voortdurende monitoring van relevante ontwikkelingen in de provincie. Dat gaat over de inhoud van de verschillende verkiezingsprogramma’s die de basis vormen voor een nieuw coalitieakkoord, de portefeuilleverdelingen binnen de verschillende partijen wanneer deze bekend worden gemaakt en het nauwlettend volgen van de formatieprocessen in de verschillende provincies of de provincie die voor u van belang is.

Vanzelfsprekend kan Hill+Knowlton u adviseren over en ondersteunen bij bovenstaande acties. Het moment is nu! Neem voor meer informatie contact op met Sander van der Kaaij (sander.vanderkaaij@hkstrategies.com).

Uw belang in de provincie telt!