Technologie als centraal element in verkiezingsprogramma’s

Home / Technologie als centraal element in verkiezingsprogramma’s

Back

Door alle aandacht voor Artificiële Intelligentie (AI), innovatie, ‘slimme toepassingen’ in verschillende sectoren en het gebruik van data staat technologie hoog op de politieke agenda: technologie wordt een belangrijk onderdeel van de verkiezingsprogramma’s, nog veel meer dan drie jaar geleden.. Zowel de kansen als de risico’s zullen daarbij in programma’s worden belicht. Kansen op het gebied van e-health, logistiek, infrastructuur, maar ook innovaties binnen bijvoorbeeld de financiële dienstverlening zullen zeker aan de orde komen.

Echter, ook steeds meer aandacht gaat uit naar de risico’s. De aantasting van fundamentele rechten als privacy en het recht op gelijke behandeling, de impact die het gebruik van technologie heeft wanneer het gaat over nationale veiligheid, maar ook andere kwetsbaarheden van nieuwe technologieën komen steeds meer aan het licht.

Op dit moment ontbreekt helaas een helder normatief kader: wie is eigenaar van mijn data, wie mag deze data verwerken en aan wie mag deze data worden doorverkocht? Welke algoritmen vinden we ethisch verantwoord en welke leiden tot onaanvaardbare uitsluiting van bepaalde groepen? Al deze dilemma’s vragen om (politieke) keuzes, die wellicht na de verkiezingen in 2021 gemaakt zullen worden.

De Europese Commissie heeft te kennen gegeven veel van haar ambities op dit vlak in 2020 te delen, maar ook de Nederlandse politiek is opzoek naar kaders: juridische en maatschappelijke. De recent gepresenteerde AI-strategie van het kabinet is daar een goed voorbeeld van. Partijen zijn nu al aan het kijken wat de grenzen moeten zijn van innovatie, transparantie en stimulatie van technologieën ter bescherming van fundamentele rechten. De zoektocht naar een balans vergt input van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Zij lopen voorop in deze ontwikkelingen en vormen dus de belangrijkste informatiebron voor politiek en overheid als het gaat om de toekomst van Nederlands op technologisch vlak. Veel kansen kortom voor uw bedrijf of organisatie: ambitieuze technologieparagrafen in verkiezingsprogramma’s beginnen immers met uw input!

Dit artikel valt onder de expertise