Meaning2Numbers onderzoek

Home / Meaning2Numbers onderzoek

Back

Achtergrond
Diverse onderzoeken laten zien dat de gevolgen van MiFID II duidelijk merkbaar zijn voor veel beursgenoteerde ondernemingen en investeerders (o.a. CFA Institute, 2019). Het is echter nog niet geheel duidelijk hoe omvangrijk deze gevolgen zijn voor beursgenoteerd Nederland en met name voor de small- en midcap ondernemingen.

Eerder onderzoek (Financial Times, 2019) bracht aan het licht dat het merendeel van de Europese fundmanagers ervoor kiest om vanuit concurrentieoverwegingen hun research-uitgaven voor eigen rekening te nemen. Uit een analyse van Greenwich Associates (2018) blijkt een forse daling van de bestedingen aan beleggingsresearch in Europa, met als consequentie dat zowel de kwantiteit als de kwaliteit van beleggingsresearch daalt (FD, 2019; Frost, 2018), wat kan leiden tot minder handel in het aandeel,  een lagere waardering hetgeen  uiteindelijk kan resulteren in een ontkoppeling tussen bedrijfswaarde en de aandelenkoers.  Deze ontkoppeling  kan de Cost of Capital l verhogen  en de kwetsbaarheid van de onderneming vergroten  voor  aandeelhoudersactivisme of een vijandige overname. Tegelijkertijd blijkt door het veelal ontbreken  van  fundamentele research dat investeerders het meer en meer lastig vinden om keuzes te maken in hun beleggingsbeslissingen (CFA Institute, 2019).

Hoe merkbaar zijn de gevolgen voor beursgenoteerde ondernemingen nu eigenlijk? En wat is de invloed hiervan op de aandacht van (potentiële) investeerders en het Investor Relations beleid? In een korte enquête hebben we deze vragen onder de loep genomen om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van MiFID II voor Nederlandse beursgenoteerde bedrijven aan Euronext Amsterdam.

De vragen 
We hebben zes vragen voorgelegd:

• Hoeveel analisten publiceren research over uw onderneming?
• Is dit meer of minder dan 3 jaar geleden?
• Heeft MiFID II invloed gehad op de aandacht die u krijgt van potentiële investeerders?
• Voelt u zich hierdoor genoodzaakt om uw IR-beleid te intensiveren?
• Wat is uw beurswaarde in miljoenen?

Resultaten & conclusies
De totale response rate op de enquête was 30%. Op basis van deze resultaten kunnen we een indicatie geven van de omvang van de gevolgen van MiFID II voor Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

Aantal publicerende analisten
De mediaan voor ondernemingen met een beurswaarde tot 200 miljoen euro bedraagt 5 publicerende analisten. Even zoveel analisten publiceren research rapporten over ondernemingen met een beurswaarde van 200 tot 500 miljoen euro. Voor bedrijven met een market cap van 500 miljoen tot 1 miljard euro zijn het 6 analisten, en over bedrijven met een waarde vanaf 1 miljard euro  publiceren 8 analisten.

Vergelijking 3 jaar geleden
Circa de helft van alle respondenten geeft aan dat het aantal analisten dat publiceert over de onderneming lager ligt dan drie jaar geleden. Echter, hier is een aanzienlijk verschil waar te nemen tussen bedrijven met een beurswaarde van meer dan 1 miljard euro of daaronder. Tussen de 55-60% van de ondernemingen tot 1 miljard euro stelt dat het aantal analisten dat over de onderneming publiceren is afgenomen terwijl circa een derde van de bedrijven boven 1 mlrd beurswaarde dit ondervinden.

Conclusie
• Vooral small- en midcap ondernemingen merken dat er minder analisten over hun ondernemingen publiceren in vergelijking met drie jaar terug.

Aandacht (potentiële) investeerders
De merkbare invloed van MiFID II op de aandacht van (potentiële) beleggers is een inschattingsvraag. In de resultaten is een verschil in aandacht van (potentiële) investeerders waar te nemen tussen de kleine en middelgrote beursgenoteerde bedrijven (< 1 mlrd market cap) en de grote bedrijven (> 1 mlrd market cap). Bijna een vijfde van de grote bedrijven zegt dat de aandacht van (potentiële) investeerders met bijna 20% is afgenomen. Bij de kleine en middelgrote bedrijven is deze aandacht van (potentiële) investeerders ongeveer gehalveerd.

Conclusie
• Met name kleine en middelgrote beursgenoteerde bedrijven merken minder aandacht van (potentiële) investeerders.
• Deze aandacht daalt bij grote ondernemingen minder hard.

Intensiveren IR-beleid
Op de vervolgvraag of ondernemingen zich genoodzaakt voelen om hun IR-beleid te intensiveren zijn de meningen verdeeld. Circa 60% van de kleine- en middelgrote ondernemingen voelt zich genoodzaakt om haar IR-beleid te intensiveren. Bij de ondernemingen met een beurswaarde van meer dan 1 miljard euro is die behoefte in veel mindere mate aanwezig. Ongeveer een derde van deze groep overweegt haar IR-inspanningen te verhogen.

Conclusie
• Een aanzienlijk deel van de respondenten geeft aan zich genoodzaakt te voelen het IR-beleid te intensiveren.
• Uit de resultaten blijkt dat deze behoefte om het IR-beleid te intensiveren vooral bij de kleine en middelgrote bedrijven speelt.

Samengevat
Uit de resultaten blijkt dat de invloed van MiFID II ook voor Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen merkbaar is, maar dat met name de small caps de gevolgen ondervinden  Zij ervaren minder aandacht van analisten en potentiële investeerders. Het intensiveren van het IR-beleid om zichtbaar te (blijven) voor de belegger en de dialoog hiermee gaande te houden wordt door een groot deel van de respondenten als noodzaak gezien.   Dit kan in de vorm van bijvoorbeeld issuer sponsored research of een capital markets day.

De resultaten dragen bij aan eerder genoemde internationale onderzoeken (o.a. CFA Institute, 2019) waaruit blijkt dat small en mid caps  hinder ervaren van de aangescherpte financiële wetgeving. Meaning2Numbers gaat verder met het in kaart brengen van de uitdaging waar deze groep ondernemingen mee geconfronteerd worden en daar waar mogelijk met verschillende spelers binnen de financiële markten mogelijke oplossingen aan te dragen.

Dit artikel valt onder de expertise