Geïntegreerde equity story is aanjager voor groei

Home / Geïntegreerde equity story is aanjager voor groei

Back

Tot enkele jaren geleden was aangescherpte wet- en regelgeving de belangrijkste aanjager voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De tijden zijn echter veranderd…

TEKST JAN BLETZ BEELD MARK VAN DEN BRINK – M&A Magazine

Eén ding staat vast: verantwoord ondernemen leeft. Meer dan ooit zelfs, stellen analist Henk Slotboom, Managing Partner van the IDEA! en Charlotte de Voogd, Director Communications & Sustainability van Hill & Knowlton. Want volgens hen zijn door de coronacrisis Environmental, Social, Governance (ESG)-aspecten nog belangrijker geworden; niet in de laatste plaats door aandringen vanuit met name institutionele beleggers. Door middel van een heldere equity story, waarvan naast de gebruikelijke financiële targets ook verifieerbare ESG doelstellingen integraal deel zouden moeten uitmaken, kunnen ondernemingen hun Cost of Capital verlagen als middel ter versterking van de groei, zowel autonoom als door middel van M&A.

Veel ondernemingen zijn inmiddels volop bezig om invulling te geven aan hun duurzaamheids-beleid. Zij realiseren zich dat ze een ‘licence to operate’ hebben van de omgeving. Het wordt hen steeds duidelijker dat ze gevaar lopen die ‘vergunning’ kwijt te raken als ze niet zorgvuldig de belangen van alle stakeholders waarborgen, in plaats van slechts te focussen op hun aandeelhouders. Concreet betekent dit naast duurzame financiële bedrijfsvoering ook: goed zijn voor medewerkers, verantwoord omgaan met het milieu, ethische gedragscodes, et cetera. Het nastreven van ‘People, Planet, Profit’ laat ondernemerschap zien en daarnaast blijk van ‘corporate social responsibility’ met inachtneming van alle stakeholders.

Coronacrisis
De coronacrisis kan dit streven naar verduurzaming een extra impuls geven, verwachten analist Henk Slotboom, Managing Partner van the IDEA! en Charlotte de Voogd, Director Communications & Sustainability van Hill & Knowlton. Zij baseren zich hierbij onder meer op de uitkomsten van een onderzoek van het Investor Relations-platform Meaning2Numbers (een joint venture van Hill & Knowlton en The IDEA!). Hieruit blijkt dat institutionele beleggers in Nederland maatschappelijk verantwoord gedrag binnen het bedrijfsleven nog belangrijker vinden ten tijde van crisis. Bij de gehanteerde criteria van het selecteren van de meest geschikte beleggingen neemt het ESG thema dan ook een prominente positie in. De resultaten laten ook zien dat de helft van de beleggers die ESG-criteria nog niet hadden geïntegreerd in hun investeringsbeleid, hierin snel verandering aan het brengen zijn tijdens de coronacrisis. “Dit toont aan dat de crisis het maatschappelijke gedrag van bedrijven nog meer voor het voetlicht heeft gebracht”, aldus het onderzoek. Als belangrijkste speerpunt geven beleggers aan dat ondernemers nieuwe investeringen moeten doen om de gezondheid van werknemers te waarborgen en dat steun van de overheid uitsluitend wordt aangewend waarvoor het bedoeld is. Bij onethisch of maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag nemen beleggers in de meeste gevallen uiteindelijk afscheid van de investering.

Lagere cost of capital
Deze ingezette verschuiving in het investeringsbeleid van de institutionele beleggers wordt ook weerspiegeld in de beursprestaties van aandelen van ondernemingen die werk hebben gemaakt van hun ESG beleid. De aandelen die zijn opgenomen in de Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) hebben die van de S&P Global Broad Market Index met respectievelijk 1.08% en 1.78% verslagen in de laatste 3 respectievelijk 5 jaar. Wanneer wordt gekeken op basis van 1 jaar, was de outperformance zelfs 4.48%. Dit illustreert dat een goed ESG beleid kan helpen om hun risicoprofiel te verlagen en daarmee hun Cost of Capital. Hiermee krijgen ze een belangrijk middel in handen om hun toekomstige strategische groei doelstellingen te realiseren, zowel op autonome wijze als door middel van acquisities.

Het omarmen van ESG-ambities alleen is niet voldoende. Het werkt alleen als het ESGbeleid integraal onderdeel uitmaakt van de equity story. “Hoe past het in de strategie? Welke doelstellingen worden er gesteld, zowel financieel als op ESG-gebied? En welke maatregelen vloeien hieruit voort? En wat als het ernaar uitziet als die doelstellingen niet worden behaald? Eigenlijk zou een bedrijf dan een ESG-waarschuwing moeten geven, zoals het ook een winstwaarschuwing geeft als het denkt dat het de beloofde financiële doelstellingen buiten bereik liggen”, aldus De Voogd en Slotboom. “Daar zouden, juist omdat het niet meer los van elkaar te zien is dezelfde consequenties aan moeten worden verbonden.”

Omdat niet alle ondernemingen hetzelfde zijn kan er nooit sprake kan zijn van een ‘onesize-fits-all’ benadering. Daarnaast geldt dat voor een aantal zaken op ESG gebied de exacte details nog moeten worden uitgewerkt. Dit maakt het allesbehalve een eenvoudige opgave.

ESG integraal onderdeel van de equity story
Belangrijk is en blijft het bepalen van de bekende ‘stip op de horizon’. Waar wil je met de onderneming staan over drie of vijf jaar en hoe kom je daar? Hierbinnen zal ESG een steeds belangrijker element vormen en juist daarom moet dit een integraal onderdeel van de equity story worden in de dialoog met beleggers en andere stakeholders. Daarnaast moet duiding worden gegeven voor de gemaakte keuzes en verantwoording genomen worden voor de realisatie ervan.

Voor een aantal bedrijven zal de integratie van ESG betekenen dat de onderneming een transformatie behoeft. De Voogd en Slotboom: “Een pakketbezorger als PostNL heeft al flink ingezet op het vervangen van de dieselbusjes in elektrische fietsen en scooters op de last mile. Unilever maakte recent bekend alle fossiele grondstoffen in wasmiddelen te vervangen door meer milieuvriendelijke varianten. In andere gevallen is er echter meer nodig, zoals in de automobielindustrie of andere sectoren die te maken hebben met de energietransitie. Of dat nu op autonome wijze wordt gerealiseerd of door middel van gerichte acquisities, dan zal een lagere Cost of Capital ervoor zorgen dat de investeringen sneller rendement opleveren. Zo kan een geïntegreerde equity story bijdragen aan de toekomstige groei van de onderneming, waarvan alle stakeholders zullen kunnen profiteren.”

Meaning2Numbers
Beursgenoteerde ondernemingen worstelen met de groeiende druk van beleggers om het ESG-beleid aan te scherpen. Vaak zijn ambities en doelen wel opgenomen in de bedrijfsvoering, maar speelt ESG nog onvoldoende een prominente rol binnen de onderneming.

Meaning2Numbers, opgericht om de ontstane informatiekloof tussen beleggers en bedrijf te verkleinen, adviseert ondernemingen mede over de integratie van ESG in de gehele bedrijfsstrategie en daarmee in de equity story. Het doel is om de dialoog tussen belegger en bedrijf ook op het gebied van ESG vorm te geven en te versterken.

PostNL: ‘Belang ESG gaat niet meer worden teruggedraaid’
Jochem van de Laarschot, Directeur Communicatie & Investor Relations bij PostNL, bevestigt het toenemende belang van ESG in de dialoog met de financiële markten. “Het komt van twee kanten: wij als bedrijf voelen een grotere verantwoordelijkheid om niet alleen maatschappelijke waarde te creëren, maar om die ook zichtbaar te maken. En beleggers vragen ook steeds meer om informatie en inzicht over werk- en opdrachtgeverschap, goed georganiseerde governance en de inspanningen op het gebied van duurzaamheid. En vervolgens ga je daarover in gesprek.”

Van de Laarschot ziet wel dat er nog flinke stappen moeten worden gezet om de dialoog nog zinvoller en relevanter te maken. “Zo eenduidig als de financiële metrics zijn is het natuurlijk allemaal nog niet. Maar met de heldere langetermijndoelstellingen, KPI’s en transparante verslaglegging die veel bedrijven hebben ontwikkeld is iets in gang gezet dat niet meer teruggedraaid gaat worden.”

PostNL heeft in samenspraak met stakeholders een ambitieuze klimaatdoelstelling gekozen: volledig emissievrije last-mile bezorging in 2030. Van de Laarschot: “Hoewel we traditioneel al heel veel bezorging te voet en per fiets doen, is de klimaatimpact van onze transportvloot nu nog tamelijk groot. Zeker nu e-commerce hard verder groeit is daar grote winst te behalen. We kunnen dus een relatief grote bijdrage leveren, en op die manier naast financiële ook maatschappelijke waarde creëren. De green bond van 300 miljoen die PostNL in 2019 succesvol heeft geplaatst bewijst dat de markt hier in gelooft. Dat biedt ons ook de financiële slagkracht om echt het verschil te kunnen maken.”

De expert die aan dit artikel heeft gewerkt

Dit artikel valt onder de expertises