Focus op ESG: een no brainer, maar hoe vind je de balans?

Home / Focus op ESG: een no brainer, maar hoe vind je de balans?

Back

We hebben te maken met een veranderende wereld. Klimaatverandering, humanitaire crisis door oorlog of rampen en we bevinden ons ten tijde van een wereldwijde pandemie die bedrijven en de gehele maatschappij extra onder druk zet. Te midden én door deze realiteit wordt duurzaamheid een steeds belangrijker topic voor ondernemingen. Hoe bouwen zij aan een toekomstbestendig voortbestaan met inachtneming van Environmental, Social en Governance factoren enerzijds en een sterke financieel economische resultaten anderzijds?

Terwijl de beleggingswereld ESG als steeds belangrijk onderdeel van hun portefeuille beschouwd en de huidige COVID-19 dit nog extra aan het voetlicht brengt (bron: M2N enquête onder institutionele beleggers), kunnen ondernemingen worstelen met de toenemende ESG eisen, gebrek aan standaardisatie en diverse metrics waardoor ESG integratie ver weg lijkt. Meaning2Numbers (een samenwerking tussen Hill & Knowlton en TheIdea!) heeft op 1 oktober 2020 een webinar georganiseerd om prominente uitdagingen, vraagstukken en ervaringen hierover vanuit verschillende perspectieven te belichten. Hieronder vermelden we de belangrijkste insights.

Nederlandse belegger voorloper op ESG

Diverse onderzoeken wijzen uit dat fondsen met een sterke focus op ESG beter presteren (o.a. Morningstar & Pwc). Dat ESG een no brainer is staat natuurlijk buiten kijf, maar verder dan een paar doelen in het jaarverslag kwam het tot voor kort nog niet. Daar is de afgelopen jaren verandering in gekomen. De CEO letter van Larry Vink van eerder dit jaar gaf dit onderwerp extra aandacht, echter “ESG speelt al langer een grote rol in de beleggingswereld, met Nederland hierin als koploper”, aldus Henk Slotboom, Equity Analist bij theIDEA! Voorheen, vanaf de jaren ‘90 scanden investeerders bedrijven aan de hand van People, Planet, Profit factoren, waar nu ESG als maatstaven worden gehanteerd. Al 25 jaar geleden werd de VBDO opgericht en ABP startte 13 jaar terug al met een beleggingsstrategie met concrete ESG randvoorwaarden. Gaandeweg krijgt ESG een grotere focus binnen de investment community. Het onderzoek van Meaning2Numbers onder institutionele beleggers bevestigt dit nog eens extra: beleggers scanden bedrijven ook al vóór COVID-19 op het gebied van ESG en bespraken dit ook met het bestuur. De crisis heeft een grote groep van de investeerders aangezet om ESG een prominentere geïntegreerde plaats te geven in hun beleid. Daarnaast gaf een groot gedeelte van de institutionele beleggers aan dat zij bedrijven ten tijde van crisis op specifieke elementen scanden: bijvoorbeeld juiste uitgave van overheidssteun en het niet vaststellen van bonussen over 2020.

Struikelblokken ondernemingen

Ook Caroline Vogelzang, IR Director bij ForFarmers beaamt dat de focus op ESG niet ineens uit de lucht komt vallen. Zij vervolgt: “Geïntegreerd nadenken over een succesvolle strategie die financiële resultaten combineert met resultaat voor mens en omgeving en een focus op stakeholders in plaats van alleen shareholders is al jaren zo”. De dialoog met (met name Europese) beleggers wordt de laatste tijd echter op scherp gezet. Op het gebied van wederzijdse transparantie moeten stappen gezet worden: als onderneming wil je transparant zijn, maar ook beleggers dienen duidelijkheid te geven over de informatie die zij zoeken en de rapporteren waar ze naar refereren. “En hoe wordt de gezochte informatie tastbaar en meetbaar om uiteindelijk over ESG te oordelen?”. Standaardisatie moet hierin oplossing bieden, maar vanuit business perspectief is het ook belangrijk dat de politiek met een level playing field rekening houdt. “Een pragmatische benadering richting beleggers en je ESG verhaal op een consistentie manier vertellen is de houding die wij momenteel aannemen. Daarnaast checken we onze doelstellingen met een accountant en zetten we stappen in ESG-ratings”, aldus Caroline.

Onderzoek van Meaning2Numbers naar de ervaren uitdagingen van beursgenoteerde ondernemingen op ESG-gebied komen grotendeels overeen met de ervaringen van Caroline. Meer dan de helft van de ondervraagden wordt geconfronteerd met een toenemende vraag naar ESG informatie en analisten en investeerders adresseren dit tijdens meetings. Bijna de helft vindt dat bestaande metrics onvoldoende helder en gestandaardiseerd zijn.

ESG: rapportage en wetgeving

Belegger en bedrijf zijn dus in toenemende mate met ESG bezig. Echter, waar staan we met ESG op het gebied van wetgeving en rapportages? “De wereld van ESG gaat ontzettend hard” vertelt Nick de Ruiter, partner bij Sustainalize. Hij ziet diverse ontwikkelingen:

  • Kapitaal moet gaan voortvloeien naar de duurzame transitie en de EU Taxonomie is hierom in het leven geroepen. Hierin worden de duurzame activiteiten beschreven waar institutionele beleggers over moeten gaan rapporteren vanaf 2021 en waar ondernemers het dus over moeten hebben in jaarverslagen.
  • Naast deze taxonomie zal de reporting directive herzien worden met een nieuwe richtlijn over o.a. discriminatie en anti-corruptie en worden er sectorbreed doelstellingen opgezet in lijn met het Parijsakkoord waardoor zij gedetailleerder moeten rapporteren over zaken als verbruik en bijv. CO2-uitstoot.
  • Banken zijn ook op zoek naar specifieke leningen gericht op duurzaamheid en bedrijven kunnen Green Bonds uitgeven op de markt die teruggelinkt kunnen worden naar de EU Taxonomie.
  • Op het gebied van ESG-ratings wordt er gezocht (o.a. door het World Economic Forum) naar standaardisatie en vanuit de Financial Stability Board komen er aanbevelingen om de gevolgen van klimaatveranderingen toe te passen in risicomanagment.
  • Geïntegreerd rapporteren waarin financials en non-financials samenkomen is de trend en informatie zal tevens steeds verder gedigitaliseerd worden.

Hoe nu verder?

ESG brengt nieuwe uitdagingen met zich mee die over de gehele linie gevoeld worden. Binnen Meaning2Numbers denken we hierover graag mee. Wij adviseren onze klanten met het bepalen van hun duurzaamheidsstrategie, het verhaal vormen en vertellen aan het publiek, de dialoog met stakeholders en duurzaamheidsstrategie integreren in de bedrijfscultuur. ESG is een vast onderdeel binnen onze IR advisering waarin we (beurgenoteerde) ondernemingen bijstaan en support bieden in hun IR praktijk waarin ESG een geïntegreerd onderdeel is in een open dialoog met de investment community. Centraal staat hierbij het ontwikkelen en communiceren van een geïntegreerde strategie en bedrijfsvoering en daarmee een geïntegreerde equity story. Samen met onze partner Sustainalize voegen we daar het bepalen, integreren en meetbaar maken van KPI’s aan toe, evenals de reporting. Hiermee helpen we in het realiseren van een optimale waardering en het opbouwen en behouden van een sterke reputatie.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van ons webinar of wilt u verder praten? Dan kunt u natuurlijk contact opnemen met ons.

Jose Tijssen – jose.tijssen@hkstrategies.com

Dit artikel valt onder de expertises